Napisz do nas: kulkowo@kulkowo.com

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Placu Zabaw „Kulkowo” i obowiązuje od 16.12.2016 r.

 1. Definicje terminów użytych w Regulaminie:
  • Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym Opiekunem dziecka lub osobą pełnoletnią zobowiązaną czasowo do opieki nad Dzieckiem.
  • Plac Zabaw – Plac Zabaw „Kulkowo”, miejsce przeznaczone do zabawy dla Dzieci w wieku do 12 lat, w tym Dzieci do 3 lat wyłącznie pod opieką Opiekuna.
 2. Wstęp na Plac Zabaw następuje po odbiorze przez Opiekuna zakodowanego paragonu, zawierającego informacje osobowe i numer telefonu Opiekuna będącego jednocześnie miernikiem czasu pobytu Dziecka na Placu Zabaw.
 3. Zabawa na terenie Placu Zabaw odbywa się według systemu czasowego zawartego w cenniku.
 4. Opiekunowie sami decydują o czasie pobytu Dziecka na Placu Zabaw.
 5. Opłata za pobyt Dziecka na Placu Zabaw naliczana jest automatycznie za każde rozpoczęte 5 minut – zgodnie z obowiązującym cennikiem – od momentu przekazania Opiekunowi zakodowanego paragonu.
 6. Naliczanie czasu kończy się w momencie odbioru Dziecka i zwrotu zakodowanego paragonu obsłudze Placu Zabaw.
 7. Na Placu Zabaw może przebywać bezpłatnie tylko jeden Opiekun Dziecka w wieku do lat 3. Każda dodatkowa osoba dorosła przebywa na Placu Zabaw odpłatnie, a naliczanie opłaty następuje zgodnie z pkt. 5 Regulaminu.
 8. Przed każdorazowym wejściem na Plac Zabaw należy zdezynfekować dłonie specjalistycznym płynem znajdującym się w recepcji.
 9. Ławka w szatni jest miejscem przeznaczonym dla Dzieci. Opiekunowie proszeni są o opuszczenie szatni na czas trwania zabawy Dziecka.
 10. W trosce o zdrowie Dzieci, zabrania się przebywania na Placu Zabaw osób będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych. Personel pracujący w danym dniu może odmówić wejścia na Plac Zabaw osobom z widocznymi oznakami infekcji. Obowiązkiem Opiekunów jest poinformowanie personelu Placu Zabaw o wszelkich schorzeniach Dziecka, np. epilepsja, astma, zaburzenia słuchu,  cukrzyca, itp.
 11. Przed wejściem na Plac Zabaw Opiekunowie powinni zdjąć Dzieciom biżuterię (łańcuszki, kolczyki, broszki, itp.) w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia urazu podczas zabawy.
 12. Na Plac Zabaw zabrania się wnoszenia ostrych narzędzi typu nożyczki, klucze, noże, itp., własnych artykułów spożywczych, napojów, lodów, zwierząt oraz własnych zabawek.
 13. Ze wszystkich urządzeń znajdujących się na terenie Placu Zabaw można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Za nieszczęśliwe wypadki powstałe na terenie Placu Zabaw wskutek jego nienależytego zabezpieczenia, bądź urządzenia go w sposób niezgodny z obowiązującymi normami odpowiada Właściciel Placu Zabaw.
 14. Zabrania się: wchodzenia poza konstrukcję zabawową i siatki zabezpieczające, nieprawidłowego zjeżdżania (głową w dół) i skakania ze zjeżdżalni, skoków z wysokich części konstrukcji, urządzania gonitw, wszczynania walk, itp., wynoszenia z Placu Zabaw jakichkolwiek elementów jego wyposażenia.
 15. W przypadku korzystania przez Dziecko do lat 3 z Placu Zabaw wraz z Opiekunem, wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo tego Dziecka ponosi także Opiekun. Nie dotyczy to sytuacji, o której mowa z pkt. 13.
 16. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody na mieniu i zdrowiu innych osób korzystających z Placu Zabaw wyrządzone przez Dzieci pozostającego pod ich opieką.
 17. Zabrania się osobom dorosłym przebywania na konstrukcji drugiej kondygnacji labiryntu, jak również przebywania w basenie z kulkami.
 18. Opiekun zobowiązany jest zapewnić Dziecku komfortowy pobyt na Placu Zabaw poprzez dopasowanie odpowiedniego ubioru do panujących w galerii warunków oraz wizytę w toalecie przed wejściem na Plac Zabaw.
 19. Na Plac Zabaw obowiązkowe jest posiadanie skarpet. Istnieje możliwość zakupienia skarpet u obsługi Placu.
 20. Opiekun zobowiązany jest pozostawić swoje dane osobowe oraz numer telefonu komórkowego.
 21. Odbiór Dziecka jest możliwy wyłącznie przez Opiekuna. W razie konieczności personel może poprosić o okazanie dokumentu tożsamości.
 22. Opiekun zobowiązany jest do odbioru Dziecka w przypadku wezwania przez obsługę pracującą w danym dniu.
 23. Opiekun zobowiązany jest na prośbę personelu wyjść z Dzieckiem do toalety w razie wystąpienia takiej potrzeby.
 24. Dzieci agresywnie zachowujące się, niszczące zabawki będące własnością Placu Zabaw i nie potrafiące bawić się z innymi Dziećmi będą proszone o opuszczenie Placu Zabaw bez zwrotu opłat po powiadomieniu Opiekuna.
 25. Na Placu Zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.
 26. Wszystkie pytania i wątpliwości związane z działalnością Placu Zabaw rozstrzyga personel pracujący w danym dniu.
 27. Opiekun jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, a pobranie zakodowanego paragonu jest potwierdzeniem jego akceptacji.
 28. Plac zabaw jest w całości monitorowany.